Abuse Policy

ABUSE POLICY


ABUSE POLICY BIT B.V. - VERSIE 2016-04-08

Door middel van dit document wil BIT B.V. (hierna te noemen BIT) zijn klanten en gebruikers van diensten van BIT (hierna te noemen gebruiker[s]) wijzen op de gevolgen van het schenden van de Acceptable Use Policy. (AUP). Daarnaast wordt in dit document beschreven hoe internetgebruikers een overtreding van de AUP bij BIT kunnen aanmelden.

Voor meldingen van schendingen van de AUP ten aanzien van onrechtmatige en/of strafbare inhoud op internet, hanteert BIT een aparte Notice-and-Take-Down (NTD) procedure, deze wordt hieronder beschreven. Voor andere overtredingen van de AUP geldt de procedure die daar weer onder beschreven is. Dit document is ook in pdf formaat beschikbaar.

Notice and Takedown
BIT hanteert een specifieke Notice-and-Take-Down (NTD) procedure voor meldingen van schendingen van de Acceptable Use Policy ten aanzien van onrechtmatige en/of strafbare inhoud op internet. Deze procedure is gebaseerd op, en onderschrijft daarmee, de in 2008 gelanceerde NTD-gedragscode. We maken onderscheid tussen meldingen van bedrijven en particulieren enerzijds, en acties, interventies en verzoeken van/door autoriteiten (overheid) anderzijds. Bij meldingen hanteren we de hier beschreven NTD-procedure. Bij acties en verzoeken van autoriteiten handelen wij uitsluitend op basis van een harde, wettelijke onderbouwing zoals een uitspraak, beschikking of bevel.

Indienen melding

Behandeling melding
Nadat BIT de NTD-melding ontvangen heeft, zal BIT binnen twee werkdagen inhoudelijk reageren op de melding en aangeven welke van onderstaande opties van toepassing is. BIT kan besluiten een derde partij te verzoeken de melding inhoudelijk te beoordelen, in gevallen waarvan vermoed wordt dat blootstelling aan de inhoud schadelijk is voor BIT of de beoordelende BIT-medewerker. De persoonlijke gegevens van de melder en inhoudsaanbieder worden in deze gevallen niet aan de derde partij verstrekt. Bij het leveren van informatie aan de melder en/of de inhoudsaanbieder worden de persoonlijke gegevens van de melder of inhoudsaanbieder niet zonder toestemming verstrekt. Indien BIT of de derde partij constateert dat dat wat gemeld is:

Overige Abuse
Voor schendingen van de AUP anders dan onrechtmatige en/of strafbare inhoud op internet geldt onderstaande procedure.

Abuse met klacht
Een klacht bij BIT dient de volgende informatie te bevatten, om in behandeling genomen te kunnen worden:

De abuseklacht dient gemaild te worden naar abuse@bit.nl.

Behandeling klacht
Nadat BIT de abuseklacht ontvangen heeft, zal BIT binnen twee werkdagen inhoudelijk reageren op de melding. BIT biedt zoveel mogelijk medewerking aan de klagende partij om de klacht zo goed mogelijk te onderzoeken. Daarbij worden geen vertrouwelijke gegevens verstrekt. Wanneer een klacht terecht blijkt te zijn kan BIT besluiten de dienst aan de veroorzaker op te schorten, tot er overleg heeft plaatsgevonden tussen de betrokken gebruiker en een medewerker van BIT. Indien dit overleg niet tot een voor BIT bevredigende oplossing leidt, kan BIT besluiten de dienst aan de gebruiker met onmiddellijke ingang te staken en de met de gebruiker gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Abuse zonder klacht
Wanneer BIT gedragingen constateert die in strijd zijn met de AUP, kan BIT besluiten de dienst aan de veroorzaker op te schorten, tot er overleg heeft plaatsgevonden tussen de betrokken gebruiker en een medewerker van BIT. Indien dit overleg niet tot een voor BIT bevredigende oplossing leidt, kan BIT besluiten de dienst aan de gebruiker met onmiddellijke ingang te staken en de met de gebruiker gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Wijziging
BIT behoudt zich het recht voor aan de hand van maatschappelijke en technische ontwikkelingen deze Abuse Policy eenzijdig te wijzigen.