Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BIT B.V. - VERSIE 2016-10-25

Klanten en gebruikers die van de internetfaciliteiten van BIT B.V. gebruik maken worden geacht notie te hebben genomen van de 'Acceptable Use Policy' alsmede de 'Abuse Policy' welke respectievelijk op www.bit.nl/aup/ en www.bit.nl/ap/ staan vermeld. U kunt deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook verkrijgen als pdf.

Artikel 1: ALGEMEEN
1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke of (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
1.4 Op alle met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn tevens van toepassing de door ons gehanteerde Acceptable Use Policy en Abuse Policy, zoals deze gelden op het moment van de gedraging in strijd met de Acceptable Use Policy.
1.5 In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 2: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld.
2.2 Indien een aanbieding vergezeld gaat van demo’s, tekeningen, begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden of digitale informatie op producten, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden geretourneerd. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, gekopieerd, gecachet of aan derden ter inzage gegeven worden of worden verstrekt.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht. De overeenkomst komt derhalve eerst tot stand 14 dagen na acceptatie of zoveel eerder dat wij de overeenkomst schriftelijk bevestigen of daaraan (een begin van) uitvoering geven.

Artikel 3: LEVERING
3.1 Wij behouden ons het recht voor opdrachten c.q. bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel uitsluitend onder rembours of à contant te leveren.
3.2 De door ons opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als fatale termijn te beschouwen. Opgave van de levertijd geschiedt door ons altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is opgegeven.
3.3 Levering vindt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, plaats af ons bedrijf of magazijn.
3.4 Wij behouden ons het recht voor goederen onder rembours te leveren of vooruitbetaling van wederpartij te verlangen.

Artikel 4: ANNULERING
4.1 Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren zal, indien wij met deze ontbinding instemmen, 15% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening worden gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 5: PRIJZEN
5.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
a. bij diensten gebaseerd op uurtarief,
b. bij goederen, gebaseerd op levering af ons bedrijf of magazijn,
c. exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
d. exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,
e. exclusief installatie- en instructiekosten vermeld in Euro’s,
5.2 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.

Artikel 6: OVERMACHT
6.1 “Overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onder onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
6.2 In dat kader wordt onder overmacht in de contractuele relatie met onze wederpartijen in ieder geval verstaan een zodanige storing of belemmering van de telecommunicatievoorzieningen van derden welke normale doorgifte van telecommunicatiediensten gedurende kortere of langere tijd verhindert.
6.3 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
6.4 Indien wij door een overmachtsituatie onze dienstverlening langer dan dertig (30) dagen opschorten heeft de wederpartij het recht de overeenkomst ten aanzien van de daardoor getroffen dienst(en) voor de toekomst te ontbinden. In dat geval zal – mede gezien de aard van de prestatie – over en weer geen ongedaanmaking voor het verleden plaatsvinden en is de wederpartij niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding wegens voortijdig einde van de overeenkomst.
6.5 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen wij de overeenkomst ten aanzien van de getroffen dienst(en) voor de toekomst ontbinden. In dat geval zal – mede gezien de aard van de prestatie – over en weer geen ongedaanmaking voor het verleden plaatsvinden en is de wederpartij niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding wegens voortijdig einde van de overeenkomst.
6.6 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
6.7 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 7: INTELLECTUELE EIGENDOM
7.1 Alle programmatuur, infrastructuur, tekeningen, ontwerpen, diagrammen, pakket van eisen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
7.2 Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
7.3 Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt 7.2 genoemde garantie.
7.4 Wij behouden te allen tijde het auteursrecht voorop de door ons al dan niet in opdracht ontwikkelde software.

Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Behoudens opzet of grove schuld van leidinggevenden van BIT B.V., zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard en omvang dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden die voortvloeit uit de uitvoering van de gesloten overeenkomst.
8.2 In geen geval zijn wij aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van de geleverde dienst of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij deze heeft aangeschaft.
8.3 Ook indien de wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in de door ons ontwikkelde software of geleverde hardware sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.
8.4 Wij kunnen nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van welk bestand dan ook dat door wederpartij of derden op het internet wordt geplaatst. Ook kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen welke kunnen ontstaan door het bekijken of uitvoeren van een bestand door de wederpartij. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om kwetsende, discriminerende of aanstootgevende teksten van het internet te verwijderen en in voorkomende gevallen aangifte te doen bij de betreffende overheidsinstanties. Bij herhaalde overtreding behouden wij ons het recht voor de wederpartij van het internet af te sluiten.
8.5 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor zuivere vermogensschade zoals winstderving, stagnatieschade, reputatieschade, etc.
8.6 Indien ondanks de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld onder 8.1 t/m 8.5 aansprakelijkheid onzerzijds rechtens wordt aangenomen zal de omvang van onze aansprakelijkheid het totale bedrag van de betreffende overeenkomst of deellevering nooit te boven gaan dan wel, indien deze beperking in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar wordt geoordeeld, maximaal zijn begrensd op het bedrag dat onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar in de gegeven omstandigheden uitkeert.

Artikel 9: RECLAMES
9.1 Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 3 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
9.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 werkdagen na de factuurdatum.
9.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
9.4 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
9.5 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld, echter met dien verstande dat dit slechts dat deel van de factuur betreft waarop reclame gegrond wordt geacht.
9.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1 Geleverde goederen en programmatuur blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.
10.2 Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
10.3 Ontbinding en terugname laten onverlet ons recht op vergoeding voor schade of verlies. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

Artikel 11: BETALING
11.1 Access-, hosting-, colocatingabonnementen en overeenkomsten voor aanverwante internetdiensten, waaronder begrepen servicecontracten worden vooraf, per kwartaal gefactureerd.
11.2 Domeinnamen worden vooraf, per kalenderjaar gefactureerd.
11.3 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige korting of beroep op opschorting of verrekening, middels storting of overmaking op een door ons aangewezen IBAN. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
11.4 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
11.5 Ingeval de wederpartij:
a. failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van één der opgemelde omstandigheden zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij onze dienstverlening op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten terstond in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op schadevergoeding van kosten, schade en rente.
11.6 Indien betaling niet binnen de in 11.3 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
11.7 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van achterstallige betalingen komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 12: OPZEGGING
12.1 Access-, hosting-, colocatingabonnementen en overeenkomsten voor aanverwante internetdiensten, waaronder begrepen servicecontracten, die voor bepaalde tijd zijn aangegaan kunnen slechts worden beëindigd tegen het eind van de periode waarvoor deze zijn aangegaan, zulks via schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een minimale opzegtermijn van één maand. Bij gebreke van tijdige opzegging worden deze contracten geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfde duur waarvoor deze eerder waren aangegaan, zulks op de voorwaarden die door BIT worden gehanteerd voor soortgelijke contracten op het tijdstip van stilzwijgende verlenging.
12.2 Access-, hosting-, colocatingabonnementen en overeenkomsten voor aanverwante internetdiensten, waaronder begrepen servicecontracten, die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan kunnen slechts worden beëindigd tegen het eind van ieder kalenderkwartaal, zulks via schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een minimale opzegtermijn van één maand.
12.3 Overeenkomsten met betrekking tot registratie en exploitatie van internetdomeinnamen kunnen door schriftelijke kennisgeving worden beëindigd tegen het eind van ieder kalenderjaar, zulks met inachtneming van één maand opzegtermijn.
12.4 Niettegenstaande hetgeen in de vorige artikelen is bepaald, kan BIT de met de wederpartij gesloten overeenkomsten te allen tijde door schriftelijke kennisgeving beëindigen indien de wederpartij handelt in strijd met de met BIT gesloten overeenkomsten of de door BIT gehanteerde Acceptable Use Policy en/of Abuse Policy, of anderszins de belangen van BIT schaadt op een zodanige wijze dat van BIT voortzetting van de relatie redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

Artikel 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
13.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter te Arnhem, tenzij de kantonrechter bevoegd is.