Transparantierapport


TRANSPARENCY REPORT 2015 BIT B.V. – VERSIE 2016-03-14

In 2012 heeft BIT voor het eerst een Transparency Report uitgegeven met als doel inzicht te verstrekken in het aantal bevragingen van persoonsgegevens van klanten van BIT en hoeveel notice-and-take-down-verzoeken BIT ontvangen en verwerkt heeft. In dit rapport publiceren wij deze informatie voor het jaar 2015.

Wij publiceren deze gegevens omdat wij het, zeker gezien de steeds verdergaande ontwikkelingen op het gebied van privacy, belangrijk vinden om openheid hierover te geven richting onze relaties en andere geïnteresseerden. Om mogelijke trends inzichtelijk te maken hebben wij ook de cijfers van 2012, 2013 en 2014 in dit rapport opgenomen.

Hieronder vindt u per categorie het aantal ontvangen klachten/verzoeken/meldingen en de wijze waarop deze afgehandeld zijn. U kunt dit rapport ook als PDF verkrijgen.

Lees meer

Verstrekking van persoonsgegevens
In onderstaand tabel vindt u het aantal ontvangen verzoeken voor het verstrekken van persoonsgegevens van klanten van BIT aan opsporingsinstanties. Ook het aantal gevallen waarbij voldaan is aan dit verzoek is vermeld.

  2012 2013 2014 2015
Ontvangen NAW-bevragingen 1 1 0 2
Gehonoreerde NAW-bevragingen
1 1 0 2

Melding inbreuk bescherming persoonsgegevens
BIT is wettelijk verplicht om melding te doen in het geval van inbreuk op de bescherming van opgeslagen persoonsgegevens. Net als in 2012, 2013 en 2014 heeft BIT in 2015 geen aanleiding gevonden om melding hiervan te doen.

  2012 2013 2014 2015
Melding inbreuk persoonsgegevens 0 0 0 0

Tapbevelen
In het Transparency Report van 2012 hebben wij het aantal tapbevelen dat wij ontvangen hebben niet vermeld omdat toen onduidelijk was of dit binnen de geheimhoudingsplicht viel. Aangezien hier inmiddels sinds 2013 duidelijkheid over is zullen wij deze gegevens net als vorige jaren weer publiceren.

  2012 2013 2014 2015
Aantal ontvangen tapbevelen 0 0 0 0

Malware
Onderstaand tabel toont aan hoeveel klachten BIT ontvangen heeft vanwege het (vermeend) hosten van malware en hoe deze afgehandeld zijn:

  2012 2013 2014 2015
Afgehandelde takedownverzoeken 8 29 20 10
Afgewezen takedownverzoeken 4 0 0 0
Totaal 12 29 20 10

Takedownverzoeken wegens vermeend schenden copyright
In het Transparency Report van 2013 hebben we voor het eerst melding gedaan van het aantal ontvangen en afgehandelde notice-and-takedown-verzoeken wegens vermeende copyrightschending. De aantallen van dit jaar zijn te vinden in onderstaand tabel:

  2013 2014 2015
Niet in behandeling genomen take-down-verzoeken 1135 2339 607
Door BIT afgewezen take-down-verzoeken 5 6 0
Doorgemelde take-down-verzoeken 4 0 0
Totaal 1144 2345 607

Het grote aantal niet in behandeling genomen klachten wordt ingediend door een klein aantal partijen die namens de film- en muziekindustrie geautomatiseerd klachten indienen. Aangezien zij zich niet aan de door ons gestelde notice-and-take-down-procedure houden, zijn deze klachten niet in behandeling genomen. Tevens is het mogelijk dat er onder deze in 2013 en 2014 gemelde maar niet in behandeling genomen klachten herhalingen zijn van eerder gemelde klachten. Over 2015 zijn deze niet in behandeling genomen klachten verwerkt in AbuseIO wat deze meldingen automatisch geaggregeerd heeft en dat heeft tot gevolg dat het aantal is afgenomen.

De afgewezen klachten betroffen klachten waarbij BIT niet kon vaststellen dat het materiaal waarover geklaagd werd onmiskenbaar onrechtmatig was.

Phishing
Onderstaand tabel toont aan hoeveel klachten BIT ontvangen heeft over phishing-sites en hoe deze afgehandeld zijn.

  2012 2013 2014 2015
Afgehandelde take-down-verzoeken 8 22 50 211
Afgewezen take-down-verzoeken 1 2 3 0
Totaal 9 24 53 211

Kinderporno
Onderstaand tabel toont aan hoeveel takedownverzoeken BIT ontvangen heeft over kinderporno en hoe deze afgehandeld zijn.

  2012 2013 2014 2015
Afgehandelde take-down-verzoeken 0 0 1 0
Afgewezen take-down-verzoeken 0 0 0 0
Totaal 0 0 1 0

Responsible disclosure
Dit jaar is het aantal responsible disclosure meldingen die aan BIT gedaan zijn voor het eerst meegenomen. De meldingen betroffen meldingen van nog niet bekende kwetsbaarheden, hiervoor heeft BIT de melder beloond. Meldingen die reeds bekend waren, meldingen die niet binnen de verantwoordelijkheid van BIT vielen, of die wat BIT betreft geen echte dreiging waren zijn niet beloond.

  2015
Nog niet bekende kwetsbaarheid
2
Reeds bekende kwetsbaarheid
5
Afgewezen melding 14
Totaal 21

Conclusies en opmerkingen
Het aantal bevragingen voor persoonsgegevens en het aantal tapbevelen is laag, de oorzaak hiervoor ligt in het feit dat BIT geen diensten levert aan particulieren.

Het aantal gevallen van gemelde malware is wederom iets afgenomen sinds vorig jaar. Dit is te verklaren doordat de melder de categorie kiest die aan de melding wordt meegegeven. De meeste melders kiezen voor de categorie phishing in plaats van malware.

Het aantal copyright meldingen is afgenomen, omdat deze in tegenstelling tot eerdere   jaren geaggregeerd zijn. Deze meldingen worden geautomatiseerd gemaild en voldoen stuk voor stuk niet aan ons NTD-beleid en worden daarom niet in behandeling genomen.

Het aantal phishing meldingen is wederom toegenomen. Dit komt vooral omdat we in de loop van 2015 vanuit extra bronnen informatie over phishing zijn gaan putten.

Er was dit jaar geen melding over kinderporno.

Het aantal responsible disclosure meldingen is dit jaar voor het eerst opgenomen in het transparency report.


Deel deze pagina op