Open brief naar Rutte om 'sleepwet' uit te stellen tot na referendum

Open brief naar Rutte om 'sleepwet' uit te stellen tot na referendum

19-10-2017 08:55:06

Samen met een aantal andere bedrijven en maatschappelijke organisaties heeft BIT gisteren een open brief gestuurd aan Mark Rutte om uitstel te vragen van de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

OPEN BRIEF

-----
Hooggeachte heer Rutte,

Wij, een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, willen u en uw kabinet vragen de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 uit te stellen tot na het eventuele referendum.

Zoals u weet wordt er waarschijnlijk een raadgevend referendum georganiseerd over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (“sleepwet”). Er is forse maatschappelijke weerstand tegen deze wet. Van belangenorganisaties, tot het bedrijfsleven en de bezorgde burger: uit alle hoeken van de samenleving klinkt de roep om een breed maatschappelijk debat. Het halen van de drempel voor het referendum geeft dan ook een belangrijke signaal: de politieke besluitvorming heeft de zorgen van de burger onvoldoende meegenomen.

Normaliter heeft het uitroepen van een raadgevend referendum een opschortende werking voor de wet waarover gestemd zal worden. De sleepwet maakt echter gebruik van de uitzondering die de Wet raadgevend referendum biedt om van deze opschortende werking af te wijken. Het deel van de wet dat ziet op de uitoefening van het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is al in werking getreden. Voor de rest van de wet, inclusief de (nieuwe) bevoegdheden, is de datum van inwerkingtreding nog onduidelijk, alhoewel de datum van 1 januari 2018 vaak wordt genoemd. Bij doorgang vindt het referendum plaats op 21 maart 2018, een krappe drie maanden na de beoogde inwerkingtreding.

De uitslag is een advies over de sleepwet aan u en uw kabinet. De komende maanden zal de samenleving zich een mening vormen over deze wet en een stem uitbrengen. Met inwerkingtreding vóór de stemming laat u zien dat u niet alleen niet op dit advies zit te wachten, maar de mening van de burger ook al bij voorbaat negeert. Voor de geloofwaardigheid van ons democratische bestel is het van groot belang dat de wet waarover het referendum gaat niet in werking treedt voordat de stem van de burger tijdens het referendum wordt meegenomen bij de besluitvorming.

Uit respect voor de beslissing van de burger is het dus belangrijk om nu eerst een pas op de plaats te maken. Wij willen u en uw kabinet daarom verzoeken de inwerkingtreding van de wet uit te stellen tot na het eventuele referendum.


Hoogachtend,


BIT B.V.
Bits of Freedom
Free Press Unlimited
ISOC Nederland
Nederlandse Vereniging van Journalisten
Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
Platform Bescherming Burgerrechten
Privacy First
Speakup B.V.
Voys B.V.
Waag Society
-----