BIT start kort geding tegen Wet Bewaarplicht Telecommunicatie

BIT start kort geding tegen Wet Bewaarplicht Telecommunicatie

06-12-2014 12:00:00 - 03-06-2029 17:16:04

Ede, 6 december 2014 - Internetprovider BIT start samen met privacy-voorvechter Privacy First, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de Groep Publiekstijdschriften van het Nederlands Uitgeversverbond, NDP Nieuwsmedia en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten een kort geding tegen de Staat. Eis is onder meer dat de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie wordt afgeschaft. De wet is in strijd met de fundamentele grondrechten die privéleven, communicatie en persoonsgegevens beschermen, zo oordeelden zowel de Raad van State als het Europese Hof van Justitie eerder. De Nederlandse regering weigert echter de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie buiten werking stellen 

BIT was tien jaar geleden toen de richtlijn in de maak was al een van de partijen die er tegen op de barricades gesprongen is. BIT maakt nu onderdeel uit van de groep die dit kort geding aanspant, om zich uit een lastige positie te manoeuvreren. Aan de ene kant wordt het bedrijf door de overheid verplicht om gegevens te bewaren, maar aan de andere kant loopt het het risico aansprakelijk gesteld te worden door klanten omdat de wet op basis waarvan bewaard wordt onrechtmatig verklaard is.

“Bij de invoering van de wet verschool de Nederlandse regering zich achter het argument dat de Bewaarplicht nu eenmaal opgelegd werd door Europa, maar nu de Europese regeling met terugwerkende kracht is afgeschaft geldt dat argument plotseling niet meer. Dat klopt niet,” aldus Alex Bik, directeur van internetprovider BIT. “Het is te zot voor woorden dat de overheid van Nederlandse burgers verwacht dat zij zich aan de wet houden, terwijl zij zich ondertussen gedragen alsof de wet voor hen niet van toepassing is. We hechten waarde aan de privacy van onze klanten en nemen daarom nu deze stap.”

-----

Onderstaande tekst is afkomstig uit persbericht dat Boekx Advocaten eveneens heeft verspreid.

Op 8 april 2014 heeft het Europese Hof van Justitie de Dataretentierichtlijn 2006/24/EG in zijn geheel en met terugwerkende kracht ongeldig verklaard. Volgens het Hof is het lange tijd vastleggen van communicatiegegevens van iedereen, zonder concrete verdenking, in strijd met fundamentele rechten van privacy. Er moeten volgens het Hof objectieve criteria worden toegepast om de noodzaak van verzamelen en opslaan vast te stellen, en er moet voorafgaande controle zijn door een onafhankelijk instantie of rechter. Het onbeperkt ongericht verzamelen van metadata in het kader van zogenaamde ‘mass surveilance’ is volgens het Hof niet toegestaan.

In Nederland is regelgeving op dit gebied vastgelegd in de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie, die grotendeels overeenkomt met de Dataretentierichtlijn. De wet houdt in dat telecombedrijven en internetproviders diverse gegevens over internet- en telefoniegebruik zes tot twaalf maanden moeten bewaren zodat Justitie die kan gebruiken voor het handhaven van de wet. De Raad van State oordeelde onlangs dat de wet in strijd is met de grondrechten die privéleven, communicatie en persoonsgegevens beschermen. De Nederlandse regering legt het advies van de Raad van State naast zich neer en weigert de wet buiten werking te stellen. Naleving van de wet zal worden gehandhaafd.

Vincent Böhre van Privacy First: “Door deze mass surveillance worden de privacyrechten van burgers massaal geschonden. Het is onacceptabel dat de Nederlandse regering hier aan vast blijft houden nadat de hoogste Europese rechter al in april duidelijk heeft gezegd dat deze privacyschending niet is toegestaan.”

Thomas Bruning, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten: “Telecombedrijven en internetproviders zijn nu verplicht een grote hoeveelheid gegevens over de communicatie van alle burgers te bewaren. Ook van journalisten. En ze moeten die gegevens op verzoek aan de overheid verstrekken. Er is geen enkele waarborg voor bronbescherming.”

“De Nederlandse regelgeving is in strijd is met de geldende Europese fundamentele grondrechten”, zo stelt Fulco Blokhuis, partner bij Boekx Advocaten, die inmiddels een dagvaarding heeft opgesteld. “Dat is even verontrustend als onwenselijk. Het handhaven van deze wet is onrechtmatig, zowel richting burgers als richting bedrijven die verkeersgegevens onder zich hebben en moeten houden.”

Otto Volgenant van Boekx Advocaten: “Nu minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de Nederlandse wet voor de bewaarplicht van telecomgegevens niet wil afschaffen, gaan we de rechter verzoeken de wet buiten werking te stellen, dan wel te verbieden dat deze wet nog wordt toegepast. We zullen zeer binnenkort een kort geding aanhangig maken.”